Projektovanie elektrických zariadení Vytlačiť E-mail
Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti EL PRO KAN, s.r.o. je  návrh a vypracovanie projektovej dokumentácie trafostaníc, prenosových a distribučných sietí, elektroinštalácií  pre priemyselnú a bytovú výstavbu, spracovanie rozpočtov v odbore elektro a výpočet umelého osvetlenia.

PROJEKTY VONKAJŠÍCH VEDENÍ

Projektovanie elektrických zariadení triedy A a B trafostanica

1) technické zariadenia na premenu elektrickej energie

 • stožiarové trafostanice
 • kioskové trafostanice
 • murované trafostanice

2) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy vn pripojka

VN vedenia a prípojky 22 kV
 • vzdušné
 • kabelové v zemi
NN distribučné rozvody nn rozvody
 • vzdušné
 • kabelové v zemi

Stupeň spracovania:

 • projekt pre územné plánovanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia
Súčasťou projektovej dokumentácie je aj vyjadrenie príslušných energetických podnikov a osvedčenie PD na TI (technická inšpekcia) SR resp. IEC (podľa dohody s investorom).

PROJEKTY ELEKTROINŠTALÁCIÍ

Projekty silnoprúdových rozvodov v triede objektov A a B projekcia2b.jpg
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie:
 • rodinných domov a bytov
 • chát a rekreačných zariadení
 • kancelárskych, obchodných a reprezentačných priestorov
 • objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
 • priemyselných podnikov – technológia, elektroinštalácia, osvetlenie
 • úžitkových a polyfunkčných zariadení
 • osvetlenie areálov a športovísk
 • prípojok elektrickej energie
 • bleskozvodov
 • projekty skutočného vyhotovenia elektroinštalácií

Stupeň spracovania:
 • projekt pre územné plánovanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • projekt skutočného vyhotovenia

Projekt elektroinštalácie obsahuje
 • dispozičné riešenie
 • návrh rozvádzačov
 • protokol o určení vonkajších vplyvov
 • zoznam tech. predpisov a noriem a použitá napäťová sústava
 • riešenie ochrán proti skratu, preťaženiu a pred úrazom elektrickým prúdom pri normálnej prevádzke a pri poruche, zásady riešenia z hľadiska bezpečnosti práce
 • energetickú bilanciu
 • technický popis rozvodov
 • výpočty, impedancie, skratové pomery
 • bleskozvod a uzemňovaciu sústavu
 • ochrana voči prepätiam
Pri projektovaní sa prihliada na požiarne úseky, úroveň a rovnomernosť osvetlenia, núdzové osvetlenie, záložné zdroje a prípadne ďalšie špecifiká, ako svetelné scény, automatické závlahy.

Súčasťou projektovej dokumentácie môžu byť na požiadavku investora aj grafické vizualizácie interiérov resp. exteriérov.  

PROJEKTY MODERNIZÁCIÍ VEREJNÝCH OSVETLENÍ MIEST A OBCÍ

Projekt modernizácie verejného osvetlenia  zahŕňa:
 • vypracovanie projektovej dokumentácie modernizácie jestv. verejného osvetlenia v mestách resp. v obciach a rozšírenie osvetľovacej sústavy v doposiaľ neosvetlených častiach.
 • vypracovanie svetelno-technických výpočtov pre konkrétne komunikácie.
 • vypracovanie rozpočtov

Rozsah modernizácie:
 • výmena svietidiel a svetelných zdrojov
 • výmena rozvádzačov verejného osvetlenia
 • rekonštrukcia resp. výmena rozvodov verejného osvetlenia
 • telemanažment verejného osvetlenia (tzn. Systém diaľkového ovládania a monitorovanie prevádzkových a poruchových stavov v sieti)

PROJEKTY REKONŠTRUKCIÍ MESTSKÝCH, OBECNÝCH ROZHLASOV

Vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie obecného resp. mestského rozhlasu resp. rozhlasového vedenia.